Programma's
Inleiding

Inleiding

  • Trends
  • Voorwoord
  • '2015: Ruimte voor innovatie en vernieuwing'
  • De staat van de gemeente
  • Begroting 2015 in grafieken en tabellen

Programma 1 Algemeen bestuur en communicatie

Programma 1 Algemeen bestuur en communicatie

Binnen dit programma geven we inzicht over de taakverdeling tussen gemeentelijke bestuursorganen en de relatie tussen de inwoners en het gemeentebestuur. Deze relatie is vooral gebaseerd op de voortdurende dialoog met inzet van de huidige middelen waarbij we de verschuiving naar digitale kanalen aanmoedigen. Het Nieuwe Werken komt straks niet alleen tevoorschijn in een nieuwe werkomgeving met meer inspiratie, maar zeker ook in de dienstverlening richting inwoners.

 


Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Op het gebied van openbare orde en veiligheid zorgen we voor een veilige woon- en werkomgeving voor inwoners en bezoekers van Liempde, Lennisheuvel en Boxtel. We werken hierin nauw samen met de Veiligheidsregio Brabant Noord en vele partners.

 


Programma 3 Openbare ruimte en wijkbeheer

Programma 3 Openbare ruimte en wijkbeheer

De gemeente onderhoudt en beheert de openbare ruimte. Denk aan onze wegen, pleinen en plantsoenen. Bewoners en zeker ook bezoekers willen genieten van een aantrekkelijke, groene en vooral ook veilige woonomgeving in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. Ook maken ze graag gebruik van goed bereikbare en nette winkelgebieden / bedrijventerreinen in een verkeersveilige omgeving. We stimuleren in Boxtel het gebruik van de fiets en langzaam verkeer gaat voor. Initiatieven uit de samenleving (burgerparticipatie) worden steeds belangrijker en de gemeente werkt dan ook graag samen met vertegenwoordigers van buurten en wijken om gezamenlijk krachten te bundelen.

 


Programma 4 Economische zaken en toerisme

Programma 4 Economische zaken en toerisme

We zoeken naar mogelijkheden om de lokale economie te versterken en willen aanhaken bij de economische ontwikkelingen in de regio. We willen toerisme en recreatie verder professionaliseren en uitbouwen tot een nieuwe economische drager. Voor wat betreft het buitengebied blijft de beleving van natuur en landschap de kern. Daarnaast willen we de aantrekkingskracht van de toeristenstroom naar het Boxtelse buitengebied vergroten. Dit kan als ook ons centrum meer te bieden heeft voor bezoekers en als er goede verbindingen zijn. We stimuleren initiatieven van ondernemers op toeristisch en recreatief vlak van harte en denken graag mee.

 


Programma 5 Onderwijs

Programma 5 Onderwijs

We werken samen met partners en binnen samenwerkingsverband de Meierij (8 gemeenten vertegenwoordigd) aan de thema's: jeugdhulp, leerplicht, leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting, onderwijsachterstandenbeleid en aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt. Integraal werken en samenwerking versterken binnen voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs in het belang van de ontwikkeling van het kind. De verdergaande integratie van jeugd- en onderwijsbeleid betekent doorgroei van Brede Scholen tot educatieve centra, verdere uitbouw van de zorgstructuur in – en om de school. Hierbij staan ontmoeting, integratie en ouderbetrokkenheid centraal bij de toenemende maatschappelijke rol van de school in de wijk.

 


Programma 6 Sport

Programma 6 Sport

Sport staat bij ons voor vele positieve ontwikkelingen waar we samen met vrijwilligers graag een stimulerende rol in spelen. Sport draagt voor ons bij aan gezondheid en preventie, veiligheid, overdracht van waarden en normen, integratie, werkgelegenheid en maatschappelijke binding.

We willen er voor zorgen dat onze sportvoorzieningen van een voldoende en kwalitatief goed niveau zijn.

 


Programma 7 Welzijn

Programma 7 Welzijn

Jong én oud laten genieten van onze kunst- en cultuur, dat is het uitgangspunt. Samenwerking staat daarbij steeds centraal. Elkaar opzoeken om onze cultuur te versterken. We ondersteunen evenementen, sociaal cultureel werk en de openbare bibliotheek. We zien onze speelvoorzieningen als recreatieve ontmoetingsplaatsen. Onze kunstvoorwerpen stellen we zeker voor de toekomst. Iedereen die dat wil moet de mogelijkheid krijgen om kunst en cultuur te ontdekken en vooral ook te beoefenen!

 


Programma 8 Zorg, Jeugd, Werk en Participatie

Programma 8 Zorg, Jeugd, Werk en Participatie

Net als andere Nederlandse gemeenten bereiden we ons voor op extra verantwoordelijkheden rond Jeugdzorg, Passend onderwijs, Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) / Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze extra verantwoordelijkheden nemen we over van de Rijksoverheid. Dit noemen we de decentralisaties. Een leefbare gemeente voor al onze inwoners staat centraal. We willen dat iedereen meedoet in de samenleving, niemand staat aan de kant!  Boxtelaren doen dit, al dan niet in georganiseerd verband, in principe vanuit eigen kracht. Lukt dit tijdelijk niet? Dan zoeken we samen met partners, vrijwilligers naar ondersteuning.

 


Programma 9 Milieu en duurzaamheid

Programma 9 Milieu en duurzaamheid

Duurzaam zijn wij in Boxtel niet zelf, maar samen. Met elkaar maken we onze gemeente energieneutraal. We ondersteunen lokale initiatieven, stimuleren energiebesparing en -productie, faciliteren duurzame bedrijvigheid en gaan graag de dialoog aan over duurzaam ondernemen. Samen met inwoners werken we aan het verminderen van (zwerf)afval. Streven is de kringlopen zoveel mogelijk te sluiten en zo veel mogelijk van het afval te hergebruiken. Met 10 gemeenten blijven we werken aan duurzaam waterbeheer. We gaan voor veilig, voldoende en schoon water. 

 


Programma 10 Ruimtelijk beleid

Programma 10 Ruimtelijk beleid

We werken voortdurend aan de verbinding en verbetering van ons buitengebied en centrum. Bij de inrichting van de openbare ruimte en invulling daarvan zoeken we partners zoals vrijwilligers en ondernemers op. Beleving van ons landschap in combinatie met activiteiten die onze economie ondersteunen is een van de doelen binnen dit programma. Ook behoren grondexploitatie en verkoop van onroerend goed tot onze taken.

 


Programma 11 Volkshuisvesting en monumentenzorg

Programma 11 Volkshuisvesting en monumentenzorg

Boxtel wil haar inwoners op een verantwoorde manier huisvesten. Hiervoor zijn diverse beleidskaders opgesteld zoals prestatieafspraken tussen de woonstichtingen en de gemeente, Woonvisie, de Bouwverordening etc.

 


Programma 12 Financiën

Programma 12 Financiën

We zorgen er voor dat we als gemeente niet meer geld uitgeven dan we ontvangen. We schuiven geen lasten door, maar gaan verantwoord met ons geld om. Transparant en laagdrempelig bieden we financiële overzichten aan. Deze digitale begroting draagt bij aan het inzichtelijk maken van onze taken met het daarbij behorende financiële overzicht.